logo

News

Έναρξη των Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος #SI4SI «Ανταλλαγή Ιδεών για Κοινωνική Καινοτομία»

Analysis

2017-11-09

Το πρόγραμμα «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών για την Κοινωνική Καινοτομία» (#SI4SI) επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και τον πολλαπλασιασμό πρωτοβουλιών και πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και πιο συγκεκριμένα στον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων για την ανεργία των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε μια σειρά σεμιναρίων τοπικών ομάδων υποστήριξης (LSGs).

Οι τοπικές ομάδες υποστήριξης αποτελούν ένα χώρο μη τυπικής μάθησης και συζήτησης μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων. Κοινωνικά καινοτόμοι, εκπρόσωποι ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, διάφορων οργανώσεων και όσων ενδιαφέρονται να συζητήσουν σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν.

Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να βελιτώσουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και την κοινωνική καινοτομία, να ακουστούν οι ιδέες τους και να βοηθηθούν να μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε βιώσιμες λύσεις.

Τι σημάινει Κοινωνική Καινοτομία; Πως μπορεί να μεταφερθεί μια ιδέα σε ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας; Ποια είναι η σχέση με την κοινωνική επιχείρηση;

Προβλέπουμε την οργάνωση 4 συναντήσεων: 2 Δεκεμβρίου 2017, 27 Ιανουαρίου 2018, 17 Φεβρουαρίου 2018 και 17 Μαρτίου 2018, ανοικτές σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μια συμμετοχική πορεία μάθησης για την τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα μοιραστούν και θα συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για κάθε εκδήλωση, η λεπτομερής ατζέντα των σεμιναρίων και των ομιλητών θα είναι διαθέσιμη πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης. Το περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:

- 1ο LSG – 2 Δεκεμβρίου 2017: Ορισμός και παραδείγματα ορθών πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εντοπισμός τοπικών αναγκών και μοντέλων για την ανάπτυξη μιας ιδέας έργου (Ανάλυση SWOT και Business Canvas).
- 2ο LSG – 27 Ιανουαρίου 2018: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.
- 3ο  LSG -  17 Φεβρουαρίου 2018: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.
- 4ο LSG – 17 Μαρτίου 2018: Περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής καινοτομίας; Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την υποστήριξη έργων νεολαίας της κοινωνικής καινοτομίας; Συμπεράσματα.

Πιστοποιητικό συμμετοχής θα απονέμεται σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις συναντήσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Όλες οι συναντήσεις των ομάδων υποστήριξης θα ξεκινούν στις 10 π.μ.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Πρώτη Ομάδα Υποστήριξης (2 Δεκεμβρίου 2017), συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου μέσω των σελίδων κοινωνικών δικτύων (Facebook και Website).


Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε μας στη διεύθυνση: giannouli@interaliaproject.com


***Text in English***

Launching of the Local Support Groups under the #SI4SI project “Sharing Ideas for Social Innovation”


The “Sharing Good Practices for Social Innovation” project (#SI4SI) focuses on the exchange and multiplication of initiatives and practices for social innovation and more specifically on the identification of sustainable solutions to youth unemployment. Under this scope, we launch the Local Support Groups (LSGs) seminar series.

The LSGs represent a space for non-formal learning and discussion between young people and other stakeholders. Social innovators, representatives of institutions, businesses, associations and anyone else interested in discussing social needs are welcome to join the LSGs.

The seminars aim to improve participants’ skills in terms of entrepreneurship, initiative and social innovation, to listen to their ideas and help them to turn these ideas into sustainable solutions.

What does Social Innovation mean? How can we transfer an idea into a Social Innovation project? What is the relation to a social enterprise?

We foresee the organisation of 4 sessions: 2 December 2017, 27 January 2018,17 February 2018 and 17 March 2018, open to everybody interested in a participatory learning path for local development. In the aftermath, the results will be shared and compared at European level.

For each event, the detailed agenda of the seminars and speakers will be available before the date of the event. The content of each event will include:

-    1st LSG – 2 December 2017: Definition and good practices examples of Social Innovation and Social Entrepreneurship; Identification of local needs and models for developing a project idea (SWAT Analysis and Business Model Canvas);
-    2nd LSG – 27 January 2018: Social innovation practices focused on social needs collectively identified during the 1stLSG; Group work for the design of solutions; Presentation and Evaluation of Proposed Solutions;
-    3rd LSG – 17 February 2018: Social innovation practices focused on social needs collectively identified during the 1st& 2ndLSGs; Group work for the design of solutions; Presentation and Evaluation of Proposed Solutions;
-    4th LSG – 17 March 2018: Regional, national and European Social Innovation policies; Funding Opportunities to support youth projects of social innovation; Conclusions

A certificate of attendance will be awarded to those who will attend at least three meetings.

Participation is free of charge.

All meetings will start at 10 am.

If you wish to join the First LSG (2 December 2017), please, fill in the form


Keep up to date about the project activities via the project social media pages (Facebook and Website).

For more info, ask us at: giannouli@interaliaproject.com

 

© Inter Alia 2013