CROSSINGS – LITERARY CALL BY OUTCAST EUROPE

Transcribing memories of fleeing and displacement

[Κατεβείτε για Ελληνικά.]

Borders are symbols of imposition over space and time; and everything lying in between. In a sense, they determine what is possible, what can be desired, and thus shape individuals and communities. The drawing and consolidation of borders, tangible or discursive, implies intrinsic divisions that inflict tension and conflict. It carries a scent of conservatism and authoritarianism. The denial and reframing of the idea of borders for the sake of a continuum of humanity, is a revolutionary and self-evident act aimed at exorcising all that comes with borders – otherness, anxiety, fear.

Aiming to give space to the experience of migration across borders, not only geographical, but also gendered, voluntary or imposed, we address the following literary call and invite you to ask yourselves: Who are the owners of the objects in the Outcast Europe collection? Who has lived through these stories? What are their feelings and situations, what intersections between identities have they crossed? Through writing, you become those people.

We invite you to draw inspiration from the items in the collection, to imagine their routes and to find the words to express their stories. Write about them and the people they may have belonged to through your own eyes. As a form of self-exploration, use their story to talk about yourself.

Recommended word limit: 500 words
Languages: Greek, English

*We are looking for prose, poetry and everything in between.

*Each piece should be inspired by an object and based on its story (its true story, or a fictional one). 

For more information and to submit your piece, you can contact Hara Papadatou and Nikos Papakostas.

The literary pieces will be published online or in printed form, with the purpose of promoting the broader purpose of Outcast Europe.

To stay up to date, you can visit Outcast Europe’s Facebook, Instagram and Website.

The literary call «Crossings» is carried out by Inter Alia as part of Outcast Europe. Outcast Europe is a digital exhibition of personal items offered by residents of European countries. The objects carry personal stories of their owners and make up a collection that, crossing historical periods and country borders, echoes the experience of migration and displacement as a personal experience and as part of the collective consciousness of Europeans. Outcast Europe activities are self-financed by Inter Alia.


Μεταγράφοντας μνήμες φυγής και εκτοπισμού 

Τα σύνορα είναι ένα σύμβολο επιβολής πάνω στο χώρο και στο χρόνο· και σε ό,τι βρίσκεται  μεταξύ τους. Κατά μία έννοια, καθορίζουν τι είναι εφικτό, τι μπορεί να είναι επιθυμητό, κι έτσι συγκροτούν άτομα και κοινότητες. Η χάραξη και η παγίωση των συνόρων, έμπρακτη ή αφηγηματική, υπονοεί εν γένει διαχωρισμούς και δρα διχαστικά· φέρει οσμή συντήρησης και αυταρχισμού. Η άρνηση και αναπλαισίωση της ιδέας των συνόρων για χάρη ενός συνεχούς της ανθρωπότητας, είναι μία επαναστατική και αυτονόητη πράξη με στόχο να ξορκίσει ό,τι έρχεται μαζί  τα σύνορα – ετερότητα, άγχος, φόβο.

Σε μια προσπάθεια ανάδειξης της εμπειρίας των μετακινήσεων, μεταξύ συνόρων όχι μόνο γεωγραφικών, αλλά και έμφυλων, ηθελημένων ή επιβεβλημένων, απευθύνουμε το παρακάτω λογοτεχνικό κάλεσμα και σας προσκαλούμε να αναρωτηθείτε: Ποιοι είναι οι κάτοχοι των αντικειμένων της συλλογής του Outcast Europe; Ποιες έχουν βιώσει αυτές τις ιστορίες; Ποια είναι τα συναισθήματά τους, ποια σταυροδρόμια ταυτοτήτων και καταστάσεων έχουν διασχίσει; Τα άτομα αυτά, γίνεστε εσείς. 

Σας προσκαλούμε να εμπνευστείτε από τα αντικείμενα της συλλογής, να φανταστείτε τις διαδρομές τους και να βρείτε τις λέξεις για να  εκφράσετε τις ιστορίες τους.  Γράψτε για αυτά και για τα άτομα στα οποία μπορεί να ανήκαν μέσα από τα δικά σας μάτια. Κάντε τις ιστορίες σας να μιλήσουν για τους εαυτούς, τις εαυτές και τα εαυτά σας.

Προτεινόμενο όριο λέξεων: 500 λέξεις
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

*Αναζητούμε κείμενα πεζά, ποιητικά και οτιδήποτε ενδιάμεσο.

*Κάθε δημιούργημα θα πρέπει να αφορμάται από ένα αντικείμενο και να βασίζεται στην ιστορία του (την πραγματική, ή κάποια άλλη, υποθετική).

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε το κείμενό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Χαρά Παπαδάτου και τον Νίκο Παπακώστα.

Τα κείμενα θα δημοσιευθούν διαδικτυακά ή και έντυπα, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των ευρύτερων στόχων του Outcast Europe.

Για να μένετε ενημερωμένοι, μπορείτε να επισκεφτείτε το Outcast Europe σε FacebookInstagramWebsite.

Το λογοτεχνικό κάλεσμα «Περάσματα» διεξάγεται από την Inter Alia στο πλαίσιο του Outcast Europe. To Outcast Europe είναι μια ψηφιακή έκθεση προσωπικών αντικειμένων που παραχώρησαν κάτοικοι Ευρωπαϊκών χωρών. Τα αντικείμενα κουβαλούν προσωπικές ιστορίες των κατόχων τους και συνθέτουν μία συλλογή που, διασχίζοντας ιστορικές περιόδους και σύνορα χωρών, αντηχεί την εμπειρία της μετανάστευσης και του εκτοπισμού ως προσωπικό βίωμα και ως κομμάτι της συλλογικής συνείδησης των Ευρωπαίων. Οι δράσεις του Outcast Europe είναι αυτοχρηματοδοτούμενες από την Inter Alia.