Συνηγορία για την Απασχόληση των Νέων

advovacy-youth-employment

Η Συνηγορία για την απασχόληση των νέων προσπαθεί να καλυτερέψει τις ικανότητες των οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των νέων στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μετά την πανδημία της Covid 19 με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχολησιμότητα. Η Συνηγορία για την απασχόληση των νέων προσπαθεί να καλυτερέψει τις ικανότητες των οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των νέων στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μετά την πανδημία της Covid 19 με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχολησιμότητα. Αυτό, αναπόφευκτα, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό των νέων να μαστίζονται από την ανεργία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η ανεργία των νέων αυξάνεται πιο απότομα και ανακάμπτει πιο αργά. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους νέους που ανήκουν σε μειονότητες ή/και ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, οι οποίοι είναι ακόμη περισσότερο εκτεθειμένοι στην ανεργία, την εργασιακή φτώχεια ή την επισφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδειώκει:

  • Develop skills of youth organisations and advocates, supporters, allies (Capacity Building Training to Youth organisations)
  • Exchange & establish replicable good practice models for advocacy (Best Practices Guide on Advocacy for Youth Organisations (tools, methods and practical implementation)
  • Raise awareness with regards to youth unemployment and develop tools and methods to address it on the institutional level. ADYE primarily seeks to reinforce the links between research, policy and practice. 

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα:

α) Εντοπίσει τις ανάγκες που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω επιτόπιας έρευνας
(β) Ερευνήσει και τεκμηρίωση επιτυχημένων πρωτοβουλιών υπεράσπισης για την απασχόληση των νέων
(γ) Αναπτύξει και θα εφαρμόσει αναπαραγόμενα μοντέλα για την υπεράσπιση των οργανώσεων νεολαίας. (Παραδοτέο: Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την υπεράσπιση των οργανώσεων νέων).

Ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις νεολαίας στην εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής νεολαίας εντοπίστηκε νωρίς, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους. Ωστόσο, οι ικανότητές τους να συμμετέχουν σε θεσμικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων παραμένουν περιορισμένες λόγω των περιορισμένων ικανοτήτων τους στον τομέα της πολιτικής και της συνηγορίας. Σύμφωνα με τους στόχους της αύξησης της ποιότητας στο έργο και τις πρακτικές των οργανώσεων Νεολαίας, το ADYE επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων οργανισμών μέσω του σχεδιασμού και της παροχής πρακτικής, διακρατικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την υπεράσπιση και την εκστρατεία.

ADYE aims to practically contribute to the ongoing discussion about financial insecurity and its social repercussions to ages 18-30 (a) through raising awareness about youth unemployment its causes and effects (b) by encouraging debates between civic organisations, bodies of public authorities and policymakers (c) by upskilling the capacity of Youth organisations to advocate and adequately represent the Youth.

Δραστηριότητες

– 3 εισαγωγικά training πάνω σε θέματα έρευνας και συνηγορίας

– Έρευνα γραφείου και πεδίου από μια τοπική ομάδα εργασίας για πρακτικές συνηγορίας στον τομέα της απασχόλησης

– International training of the project managers and working groups on advocacy

– Υλοποίηση μιας τοπικής καμπάνιας ανά συνεργάτη

– Δημιουργία πλατφόρμας/ιστοσελίδας συλλογής και διάδοσης υλικού

Παραδοτέα

– Μια εκστρατεία συνηγορίας συντονισμένη σε τοπικό επίπεδο και οργανωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Οδηγός βέλτιστων πρακτικών συνηγορίας για οργανώσεις νέων (εργαλεία, μέθοδοι και πρακτική εφαρμογή)

– Εκπαιδευτικό υλικό για εκστρατείες υπεράσπισης

Συνεργάτες

Inter Alia (Athens, Greece), Europiamo (Rome, Italy), Fundacio Catalunya Voluntaria (Barcelona, Spain), Sfera International (Bitola, North Macedonia)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Margarita Chomatianou.