Μια πρώτη νίκη για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει σχέδιο νόμου για την εξειδίκευση της συνταγματικής πρόβλεψης για τη Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών.

Στις 25 Νοεμβρίου 2022, η Inter Alia και άλλες 43 Οργανώσης της ΚτΠ, με πρωτοβουλία του Vouliwatch, συνυπέγραψαν επιστολή προς την κυβέρνηση για να προχωρήσει νομοθετικά στην εξειδίκευση της συνταγματικής πρόβλεψης για τη Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών.

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική επιστολή αναλυτικά εδώ:

Στις 30 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, σε απάντηση σχετικής ερώτησης της αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο νόμου.

Η συγκεκριμένη απάντηση είναι μια απόδειξη ότι η συλλογή δράση και παρέμβαση μπορούν να ασκήσουν πολιτική πίεση στην εξουσία και να πετύχουν ουσιαστικά νομοθετικά αποτελέσματα.

Αναμένοντας λοιπόν την επικείμενη δυνατότητα των πολιτών να συμμετάσχουν στη νομοθετική παραγωγή της χώρας τους, το ερώτημά είναι, αν αυτή την φορά, το Υπουργείο θα λάβει σοβαρά υπ΄όψιν του τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία της Κοινωνίας των Πολιτών σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και θα μας καλέσει να συνδιαμορφώσουμε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου.

Οι συνυπογράφουσες Οργανώσεις

Η ερώτηση του Κ.Ε.

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
Download

Η απάντηση του Υπουργού

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
Download

*****

On November 25, 2022, Inter Alia together with 43 other Civil Society Organisations, at the initiative of Vouliwatch, co-signed a letter to the government to take immediate steps to legislate the constitutional provision about Citizens’ Legislative Initiative.
On December 30, the Minister of the Interior, Makis Voridis, in response to a related question from the opposition, emphasized that the government is preparing a draft law.
This particular response is a proof that collective action and intervention can exert political pressure on power and achieve meaningful legislative results.
Therefore, anticipating the opportunity for citizens to participate in the legislative production of their country the question is, whether this time, the Ministry will take seriously the knowledge, expertise and experience of the Civil Society in such an important issue and will invite us to co-create the content of the draft law.