Μια κριτική προσέγγιση της Βιώσιμης Μόδας

Scroll down for english

Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, πολλοί οικονομικοί τομείς και πολιτικές προσβλέπουν σε πιο βιώσιμες πρακτικές. H βιομηχανία της μόδας παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή εκπομπών άνθρακα, σπατάλης υλικών και ενέργειας, έλλειψης νερού και ρύπανσης. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν αναδυθεί βιώσιμες πρακτικές μόδας. Ωστόσο, είναι αμφίβολο πώς οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τη βιωσιμότητα θα αντιμετωπίσουν πραγματικά τα προβλήματα που προκαλούνται από τη βιομηχανία της μόδας, ειδικά τη γρήγορη μόδα.

Οι διεθνείς εταιρείες γρήγορης μόδας, αν και μπορεί να χρησιμοποιούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και να τα υποστηρίζουν σε εκστρατείες μάρκετινγκ, πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων μισθών και συνθηκών εργασίας σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Εξάλλου, πρέπει να αμφισβητηθούν η ταυτότητά τους ως βιομηχανία γρήγορης μόδας και τα πρότυπα υπερβολικής κατανάλωσης που αναπαράγουν, όχι μόνο οι πρακτικές τους.

Μπορεί να είναι δύσκολο να σκεφτούμε πρακτικές μόδας που να είναι οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνες χωρίς να καταλαμβάνονται από το λεγόμενο “greenwashing” και χωρίς να αγνοούνται οι υποκείμενες δομές εξουσίας και τα κοινωνικο-οικολογικά προβλήματα. Σε αυτό το σεμινάριο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτά τα ζητήματα και να αναζητήσουμε τρόπους να αμφισβητήσουμε και να μεταμορφώσουμε την επικρατούσα αντίληψη για τη βιώσιμη μόδα.

Πότε: 
23 Νοεμβρίου, 6-8 μ.μ. 
Λάβετε μέρος στην εκδήλωση ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://us02web.zoom.us/j/88676617260

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η παρουσίαση και η συζήτηση θα γίνουν στα ελληνικά.

Για δήλωση συμμετοχής και ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αμέρισσα στο giannouli@interaliaproject.com 

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου FABLE που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

***

With the climate change emergency, many economic sectors and policies have been looking towards more sustainable practices. Since the fashion industry plays an important role in the production of carbon emissions, waste of materials and energy, water shortages and pollution, it comes as no surprise that sustainable fashion practices have emerged. However, it is questionable how mainstream perceptions about sustainability will actually address the problems caused by the fashion industry, especially fast fashion. 

International fast fashion companies, although they might use more eco-friendly materials and advocate for these in marketing campaigns, they need to do more to address the issue of sustainability and social justice, including fair wages and working conditions throughout their supply chains. Besides, it is their own identity as a fast fashion industry and the over consumption patterns they reproduce that should be questioned, not just their practices. 

It might be difficult to think of clothing practices that are ecologically and socially responsible without being taken over by greenwashing marketing schemes and without disregarding the underlying power structures and socio-ecological problems. In this seminar, we will try to understand these issues and look for ways to challenge and transform the mainstream understanding of sustainable fashion. 

When: 
23 November, 6-8pm EST
Join the event following this link: 
https://us02web.zoom.us/j/88676617260

Participation in this seminar is free of charge. Participants will receive certificates of attendance. Presentation and discussion will take place in Greek. 

For registration and questions, you can contact Amerissa at giannouli@interaliaproject.com 

The seminar is organised under the framework of FABLE project that is co-funded by the European Union.