Ο Τρόπος του Συμβουλίου / The Way of the Council

way of the council

Ο «Τρόπος του Συμβουλίου» είναι ένα πρόγραμμα πολιτειακής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του λυκείου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους  μαθητές από την ευρύτερη περιοχή της Άρτας, στην Ήπειρο.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τις πυκνής θεωρητικής γνώσης που προσφέρει το ελληνικό σχολείο από τη μία και της ένδειας ευκαιριών για την εφαρμογή δημοκρατικών πρακτικών στην καθημερινότητα των νέων από την άλλη.

Για αυτό το σκοπό, η Inter Alia, με την υποστήριξη του KreuzbergerKinderstiftung, θα επισκεφθεί τα λύκεια της Άρτας, θα διεξάγει εκστρατεία ενημέρωσης και θα διευκολύνει τους μαθητές ώστε να οργανώσουν ένα περιφερειακό συμβούλιο νέων που θα αποτελεί υπόδειγμα δημοκρατικού, αυτοδιαχειριζόμενου, μη-κομματικού οργάνου λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, ο «Τρόπος του Συμβουλίου» θα προσφέρει τα μέσα και την καθοδήγηση στο συμβούλιο νέων προκειμένου να υλοποιήσει το πρώτο του project.

The “Way of the Council” is a civic education project and addresses high school students of the first and the second class of lyceum (15-17 years old), from Greece and, in specific, from the greater region of Arta in Epirus.

The project aims to bridge on one hand, the extensive theoretical knowledge on the history, roots and values of democracy offered by the school and on the other the scarce opportunities for application of democratic practice in the everyday life of the young people.

On that purpose, Inter Alia, with the support of Kreuzberger Kinderstiftung, will visit the high-schools of Arta, conduct an awareness campaign and facilitate students in organising a regional youth council that would be an example of democratic, self-managed, non-partisan decision-making body. In addition, the “Way of the Council” will provide the resources and guidance to the youth council in order to implement its first project.

Διαβάστε (στα Αγγλικά) για την εκστρατεία ενημέρωσης του προγράμματος / Read more about the project’s awareness campaign ΕΔΩ/HERE

For more information on the project contact Nikos Pasamitros at pasamitros@interaliaproject.com